Aktualności

Projekt zmiany statutu Wspólnoty 8 wsi

Przedstawiamy obecny oraz projekt zmiany statutu Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi

więcej »

Witamy w serwisie Wspólnoty Leśnej w Witowie

Zapraszamy do odzwiedziń Wkrótce najnowsze informacje o Wspólnocie Leśnej ich mieszkańców oraz aktualne sprawy. Zapraszamy

więcej »

Gospodarka leśna

 

  Wspólnota prowadzi gospodarkę leśną na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu zatwierdzonego przez wojewodę na okresy 10-letnie. Lasy witowskie po raz pierwszy zostały urządzone w 1885 roku przez Nadleśniczego dóbr zakopiańskich Fingera i systematycznie były urządzane na koszt właścicieli do 1991 roku. Z uwagi na to koszt urządzenia lasu o powierzchni 3100 ha stanowi duży wydatek, fundusze na ten cel odkładano systematycznie przez okres 10 lat. Wspólnota nie występowała o dotacje państwowe z uwagi na nieufność chłopów do panującego ustroju. Dopiero operat urządzeniowy na lata 1992-2002 po raz pierwszy został sfinansowany z budżetu Państwa przez Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu.                          

     Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie jest największa wspólnotą leśną w Polsce, zatrudniająca własną administrację leśną.

     Całość lasów Wspólnoty do roku 1921 była użytkowana wspólnie, a w latach 1921-1923 za zgodą właścicieli dokonano podział w terenie na poszczególne wsie wchodzące w skład Wspólnoty. Każda wieś ma okopcowany teren z widocznymi wizurami granicznymi. Największa wieś Ciche ma powierzchnię 830 ha, a najmniejsza wieś Koniówka 111 ha, jednak całość powierzchni jest użytkowana wspólnie. Właściciele Wspólnoty witowskiej zatrudniają 12 osób jako własną administrację leśną. w tym 2 osoby w biurze i 10 osób w terenie.

       Całością gospodarki kieruje Nadleśniczy. Do pomocy w terenie zatrudnionych jest 2 leśniczych i 7 gajowych. Nadleśniczy obowiązany jest posiadać wyższe wykształcenie leśne, leśniczy przynajmniej średnie leśne, a gajowy podstawowe z praktyką leśną. Zgodnie z obowiązującym Statutem pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby wywodzące się z rodzin uprawnionych do Wspólnoty. Zasada ta jest ściśle przestrzegana iw ten sposób zarówno sami właściciele jak i ich leśnicy decydują o gospodarce Wspólnoty.

     Zgodnie  z obowiązującym prawem, nadzór na nad lasami Wspólnoty znajdującymi się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego sprawuje Dyrektor Parku, a poza jego granicami Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ. W tym przypadku jest to nadzór tylko formalny, gdyż zarówno Dyrektor Parku jak i Nadleśniczy w pełni uznają gospodarkę lesną prowadzoną przez administrację Wspólnoty w oparciu o plan urządzenia lasu.

     Pod pojęciem sprawowania nadzoru nad gospodarką leśna w lasach prywatnych należy rozumieć zespół oddziaływań organów do tego powołanych na osoby fizyczne i prawne posiadające lasy w celu wykonania ciążących na nich obowiązków wynikających przepisów prawa (ustawy o lasach).

   1 2 3 4 następny»Pogoda

Informacja

© meteogroup.pl

Galeria

Galeria WiosnaGaleria LatoGaleria JesieńGaleria Zima