Aktualności

Projekt zmiany statutu Wspólnoty 8 wsi

Przedstawiamy obecny oraz projekt zmiany statutu Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi

więcej »

Witamy w serwisie Wspólnoty Leśnej w Witowie

Zapraszamy do odzwiedziń Wkrótce najnowsze informacje o Wspólnocie Leśnej ich mieszkańców oraz aktualne sprawy. Zapraszamy

więcej »

Struktura organizacyjna

 

     Członek Komisji Rewizyjnej czuwa nad prawidłowym działaniem Komisji Lasowej, szczególnie przy podziale drewna pomiędzy uprawnionych i wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej Wspólnoty.

   Rada Nadzorcza składa się z 14 osób i jest to organ ustawodawczy Wspólnoty. Do ważniejszych zadań Rady Nadzorczej należy:

 • uchwalenie budżetu i zatwierdzenie jego wykonania,
 • przyjmowanie i zwalnianie pracowników Wspólnoty oraz określenie wielkości uposażenia,
 • uchwalenie cen na drewno i na inne użytki uboczne,
 • rozstrzyganie sporów mogących zaistnieć pomiędzy uprawnionymi do Wspólnoty,
 • przyjmowanie do wspólnoty innych właścicieli lasów.

     Zarząd Wspólnoty wybierany jest na okres czteroletni. Jest to organ wykonawczy,składający się z 8 osób, po jednym reprezentancie z każdej wsi.

     Do zadań Zarządu Wspólnoty należą:

 • Wykonanie zarządzeń władz państwowych odnoszących się  do Wspólnoty,
 • wykonanie uchwał Rady Nadzorczej,
 • uzgadnianie wspólnych problemów gospodarczych i finansowych gospodarstw wchodzących w skład Wspólnoty,
 • bieżąca analiza wykonania planu finansowego i gospodarczego oraz ocena wykonania tych zadań  przez administrację Wspólnoty,
 • dokonanie zmian w listach uprawnionych Wspólnoty,
 • uzgodnienie form współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym,
 • reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz.

     Pracą  Zarządu kieruje Przewodniczący. Zwołuje on raz na miesiąc posiedzenia, w których głosem doradczym biorą udział nadleśniczy i główny księgowy Wspólnoty.

     Komisja Rewizyjna Wspólnoty jest organem powołanym  do kontroli działalności Wspólnoty. Składa się z 8 członków, po jednym reprezentancie z każdej wsi. Kadencja Komisji trwa 4 lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z członkami  Rady Nadzorczej, Zarządu lub pracownikami biura Wspólnoty. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przynajmniej raz w roku skontrolować całą działalność Wspólnoty złożyć sprawozdanie Radzie Nadzorczej oraz na Wiejskich Zebraniach Uprawnionych. Komisja  Rewizyjna może na rzecz Wspólnoty powołać odpowiednich rzeczoznawców, jeżeli uzna to za konieczne.

 

    

 

 «wstecz 1 2Pogoda

Informacja

© meteogroup.pl

Galeria

Galeria WiosnaGaleria LatoGaleria JesieńGaleria Zima