Aktualności

Projekt zmiany statutu Wspólnoty 8 wsi

Przedstawiamy obecny oraz projekt zmiany statutu Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi

więcej »

Witamy w serwisie Wspólnoty Leśnej w Witowie

Zapraszamy do odzwiedziń Wkrótce najnowsze informacje o Wspólnocie Leśnej ich mieszkańców oraz aktualne sprawy. Zapraszamy

więcej »

Struktura organizacyjna

 

     Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez władze powiatowe w 1966 roku. Według powyższego statutu władze samorzadowe Wspólnoty można podzielić na organa gospodarstw leśnych i organ Wspólnoty.

     Organami gospodarstwa leśnego dla wsi wchodzącej w skład Wspólnoty są:

  • Ogólne Zebranie Wiejskie Uprawnionych do Wspólnoty,
  • Komisja Lasowa
  • Komisja Rewizyjna.

     Organami Wspólnoty są:

  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd Wspólnoty,
  • Komisja Rewizyjna Wspólnoty.

     W pierwszym przypadku jest najwyższą władzą jest ogólne wiejskie zebranie uprawnionych, które planowo zwoływane jest raz w roku.

    Każdego roku w terminie do końca maja odbywają się w poszczególnych wsiach zebrania sprawozdawcze, na których właściciele po wysłuchaniu sprawozdań z wykonania planu gospodarczego i finansowego udzielają absolutorium dla Komisji Lasowej i administracji Wspólnoty.

    Raz na cztery lata odbywają  się ogólne zebrania sprawozdawczo wyborcze, na których oprócz sprawozdań dokonywane są wybory do władz samorządowych Wspólnoty. Wybierana jest komisja Lasowa oraz delegaci do Rady Nadzorczej i członek Komisji Rewizyjnej. Ilość delegatów do Rady Nadzorczej określa Statut i  Zależy ona od wielkości posiadanego majątku poszczególnych wsi we Wspólnocie. W skład władz samorządowych mogą być wybierani tylko członkowie Wspólnoty, przy czym osoby te nie mogą być spokrewnione lub spowinowacone do drugiego stopnia włącznie, aby komisje były bezstronne. Brana jest też pod uwagę przeszłość kandydata do władz, czyli nie może kandydować członek Wspólnoty wykazujące nadmierne zainteresowanie użytkowaniem lasu Wspólnoty.

     Ogólne Wiejskie Zebranie Uprawnionych jest najwyższym organem gospodarstwa leśnego w danej wsi. Komisja Lasowa jest organem wykonawczym Ogólnego Zebrania Uprawnionych. Wybierana jest na okres czterech lat, a ilość jej członków w poszczególnych wsiach określa Statut. Komisje Lasowe służą pomocą administracji Wspólnoty przy organizacji wykonawstwa zadań z zakresu hodowli lasu, dokonują rozdziału drewna pomiędzy uprawnionych oraz kontroli na terenie swojej własności, a także wykonują uchwały wiejskiego zebrania uprawnionych.

 

 1 2 następny»Pogoda

Informacja

© meteogroup.pl

Galeria

Galeria WiosnaGaleria LatoGaleria JesieńGaleria Zima